1.ท็อปเพสท์ คือผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดปลวก
   และแมลงร้ายต่างๆ ทุกชนิด
2. กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ประกอบ
    การกำจัดแมลง
3.สมาคมกำจัดแมลงแห่งประเทศไทยยอม
    รับในผลงานบริการ
4. การบริการดี มีคุณภาพ เอาใจใส่ลูกค้า
5. ราคายุติธรรม
6. รับประกันความพอใจ
7. ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการบริการ
    ด้านกำจัดแมลง
8. เคมีที่ใช้ในการบริการ ได้รับการรับรอง
    จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 1.สารอิมิดาคลอพริด Specta 50 TC
tran5% อย.วอส. 729/2554
2.สารฟิโปรนิล ทอปโป (TOPPO)
tran2.5% W/V อย.วอส. 382/2551
3.อาเจนด้า (AGENDA)
tran25 EC 2.5% W/V อย.วอส. 456/2549
4.เชนไดรัท์ สเตดฟาส (CHAINDRITE)
   
8 SC อย.วอส. 456/2542   
5.ไซเปอร์เมทริน (CYPERMETHRIN)
tran10% W/V E.C. อย.วอส. 450/2551
6.คลอร์ไพริฟอส (CHLORPYRIFOS) (DELTAMETHRIN)
tran40% W/V E.C. อย.วอส. 707/2544
7.สารฟิโปรนิล (Azota 25 TC)
tranอย.วอส. 494/2553
 

แลนด์แอนด์เฮ้าส์
bulletธารารมณ์
bulletซีคอน
bulletบริษัทมั่นคงเคหะ
tranเป็นต้น
 

   
ประวัติของปลวก


ปลวก เป็นแมลงชนิดหนึ่งในอันดับ Isoptera Order มีชีวิตอยู่รวมกันเป็นหมู่นับเป็นศัตรูสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง และทางอ้อม ทำความเสียหายโดยการทำลายอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง เครื่องเรือน กระดาษ และวัสดุสิ่งของที่ทำจากฝ้าย เป็นต้น ในโลกปัจจุบันนี้มีการพบปลวกมากกว่า 2,000 ชนิด ในประเทศแถบร้อนจะมีปลวกชุกชุมที่สุด ปลวกแต่ละชนิด มีความเป็นอยู่ และความต้องการอาหารแตกต่างกันไป ความแตกต่างนี้ จะเชื่อมโยงไปถึงวิธีป้องกันและกำจัดด้วยชีวิตและความเป็นอยู่ของปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่อยู่เป็นหมู่สังคมประกอบ ด้วยวรรณะต่างๆ รวม 3 วรรณะ และมีหน้าที่แตกต่างกันไป

1. ปลวกสืบพันธุ์ คือ ปลวกตัวผู้และตัวเมีย มีปีก และเพศดังแมลงอื่นๆ ทั่วไป ตามปกติ ในรังหรืออาณาจักรจะพบปลวกคู่นี้ทำหน้าที่ผสมพันธุ์ และสืบพันธุ์ ตัวผู้เรียกว่าราชาปลวก และตัวเมียเรียกว่าราชินีปลวก ออกไข่เกิดเป็นปลวกชนิดต่างๆ ในรัง นอกจากนี้ปลวกสืบพันธุ์ยังมีหน้าที่กระจายพันธุ์ และสร้างอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นอีกด้วย ปลวกชนิดนี้มีปีก ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เรียกว่า แมลงเม่า เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์แล้ว จะสลัดปีก และเลือกสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างรัง และเกิดเป็นอาณาจักรใหม่ต่อไป

2. ปลวกงาน มีหน้าที่ก่อสร้างรัง หาอาหารมาเลี้ยงปลวกวรรณะอื่นๆ ปลวกชนิดนี้จะทำงานทุกอย่างภายในรัง

3. ปลวกทหาร มีหน้าที่ปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรัง ศัตรูสำคัญของมัน คือ มด   
วงจรชีวิตปลวก


- การอาศัยอยู่ในระบบสังคมขนาดของอาณาจักร จะขยายใหญ่ได้ด้วยความสมบูรณ์ของแหล่ง
  อาหาร

- ปลวกแต่ละชนิดจะมีหน้าที่เฉพาะ และเกี่ยวโยงเป็นระบบการอยู่ร่วมกัน (ระบบสังคม) การเริ่ม
  อาณาจักรเกิดจากราชาปลวกและราชินีปลวก 1 คู่ ทำการผสมพันธุ์ และเพิ่มประชากรมากขึ้นๆ
  จากไข่ จะกลายเป็นปลวกตัวอ่อน และเจริญเติบโตเป็นปลวกชนิดต่างๆ เช่น ปลวกสืบพันธุ์
  สำรอง ปลวกทหาร ปลวกงาน และแมลงเม่า

- ปลวกสืบพันธุ์สำรอง จะทำหน้าที่ออกไข่เพิ่มประชากรในกรณีที่ราชาปลวก หรือ ราชินีปลวก
  ได้ตาย

- ปลวกงานทำหน้าที่ดูแลสร้างหรือซ่อมแซมรัง หาอาหาร เพื่อเลี้ยงปลวกชนิดอื่น และ
  ทำงานทุกชนิดภายในรัง

- แมลงเม่า คือ ปลวกสืบพันธุ์ที่อยู่ในรัง เมื่อโตเต็มที่จะบินออกจากรังเพื่อสร้างอาณาจักรใหม่


ความต้องการของปลวก

เพราะปลวกต้องหาอาหารจึงเกิดการทำลายและต้องการความชื้นของดินจึงเกิดวิธีกำจัด โดยใช้สารเคมี

-
อาหาร อาหารของปลวกส่วนมาก คือ เนื้อไม้หรือสารที่มีเซลลูโลส เศษไม้ จะถูกย่อยโดยเชื้อ
  โปรโตซัว ซึ่งมีอยู่ในตัวของมัน

-
ความชื้น ปลวกเป็นแมลงที่ต้องอาศัยความชื้นเพื่อให้เกิดน้ำในลำตัว ตลอดเวลา ปลวกไม้
  แห้งจะปิดทางเข้าออกของรังอย่างมิดชิดในขณะที่อากาศภายนอกมีความชื้นต่ำ ปลวกใต้ดินจะ
  ปรับอากาศในรังหรือทางเดินให้เหมาะสม โดยทำรังในดินที่มีความชื้นและมันจะเดินกลับ
  เข้ารังวันละหลายๆ เที่ยว ในพื้นที่ชื้น และนี่คือวิธีที่ปลวกนำความชื้นเข้าสู่รังได้ใบอนุญาตผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนและ ทางสาธารณสุข นายธนยศ ช่างทอง เลขที่ 1037/2556

บริษัท ท็อป เพสท์ คอนโทรล จำกัด 21/ 428 หมู่ 4 ถ.รามคำแหง ซ.142 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-728-2095-7 แฟกซ์ 02-372-1405
อีเมล : toppest2542@gmail.com
eXTReMe Tracker